Новини

9 юни 2016 г.

„БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД отчете ръст на финансовите си показатели, обяви резултатите от дейността си за 2015 г. и избра нов Главен Изпълнителен Директор

На 8-ми юни 2016 г. се поведе Общо събрание на акционерите на „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД (БОБС). На събранието бяха приети годишните отчети за дейността на дружеството през изминалата 2015 г. и бе избран нов Главен изпълнителен директор, както и нов състав на Съвета на Директорите.

Акционерите на БОБС избраха г-н Мирослав Вичев за Главен изпълнителен директор на дружеството.

Г-н Вичев е възпитаник на Английската езикова гимназия и Техническия Университет в София, където завършва с отличен успех. Кариерата му преминава през различни позиции в ИТ сектора.  Той започва кариерата си в Българска Пощенска Банка, като достига до поста ръководител  "Приложни системи". От 1996 до 2000 г. е Мениджър, а по-късно и Старши мениджър в "Управленско консултиране и ИТ" на Deloitte & Touche. От 2000 до 2002 работи като Ръководител консултантски отдел в Майкрософт България, като в същия период е и консултант по избора на система РИНГС, към БНБ. Кариерата му преминава през ТБ „Биохим“, където е Директор ИТ и участва в обновяването на основната банкова система. От декември 2003 година е член на УС, а в последствие и Изпълнителен директор на Банка ДСК, където има ключова роля в трансформацията на традиционна държавна институция в модерен лидер на пазара, цялостно внедряване на банкова система и изграждане на самостоятелен картов център. Междувременно е член на Надзорния съвет на Пенсионна компания „ДСК Родина“, член на Съвета на директорите на „Дружество за касови услуги“ и член на Съвета на Директорите на OTP Bank (Русия). Благодарение на натрупания опит и успешни проекти, г-н Вичев израства в групата OTP до ниво Заместник на Главния изпълнителен директор на OTP Bank (Унгария) и CIO на банковата група.

На общо събрание бе гласуван и нов състав на членовете на Съвета на директорите (СД). Новите членове са представители на Пощенска Банка и Първа Инвестиционна Банка. Съветът напускат Райфайзенбанк и Банка Пиреос.

 Считано от 08.06.2016 г., членове на Съвета на директорите са:

  • Калин Димитров Христов – Българска Народна Банка, Председател на СД
  • Виолина Маринова Спасова – Банка ДСК, Зам. председател на СД
  • Левон Карекин Хампарцумян, УниКредит Булбанк, член на СД
  • Стилиян Петков Вътев, Обединена Българска Банка, член на СД
  • Георги Димитров Константинов, Централна Кооперативна Банка, член на СД
  • Мартин Михайлов Заимов, SG Експресбанк, член на СД
  • Петя Николова Димитрова, Пощенска Банка, член на СД
  • Васил Христов Христов,  Първа Инвестиционна Банка, член на СД
  • Мирослав Станимиров Вичев, БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ, член на СД

Икономическото развитие на България през 2015 г. продължи с растеж през всяко тримесечие, като нарастването на икономиката беше по-голямо от планираното и достигна 2.9 %. Повишените нива на износа, ниските цени на петрола и реализацията на големи правителствени проекти доведе до по-сериозен растеж на икономиката на страната в сравнение с предходните години. Тези фактори се отразяват на платежните услуги, които се влияят силно от икономическите условия в страната. През годината се наблюдаваше висок ръст на всички трансакции в платежните системи, оперирани от БОБС.

Фокусът на дружеството през годината бе насочен към:

-        поддържане на високо ниво на информационните технологии и информационната сигурност;

-        непрекъснато разработване и предлагане на нови и атрактивни системи и услуги за клиентите;

-        подобряване на управлението и контрола на вътрешните ресурси на дружеството;

-        намаляване на цените по определени дейности и запазване на високо качество на услугите за запазване на доверието на клиентите;

-        поддържане на стабилни финансови резултати;

Основен акцент в дейността през 2015 година беше работата по изграждане на Национална картова схема - BCard. От септември 2015 г. стартира пилотна сертификация на BCard с участник в схемата.

През годината "БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ" бе отличена с 3-то място в годишните награди на b2b Media в категорията Бизнес проект на годината. Наградата бе връчена за проекта "BCard", който е продукт на "Национална картова схема". Компанията бе отличена за пореден път и с наградата "True Leaders" на ICAP Bulgaria.

На 15 март 2015 г. БОБС отбеляза 20 години от реализирането на първата картова трансакция в система БОРИКА. Тя е извършена на банкомат в клон „Доверие“ на Обединена Българска Банка.

Изминалата година се характеризира с подобряващи се макроикономически условия. Дружеството отчете много добри показатели за 2015 г. Приходите от услуги за 2015 г. в сравнение с 2014 г. нарастват с 8.8 % . Приходите от дейността са на обща стойност 35 996 хил.лв., което е ръст спрямо предходната година в размер на 7.0 %. Разходите са на обща стойност 25 355 хил.лв., като нарастват с 6.6 % спрямо 2014 г. Печалбата (преди данъци) е в размер на 10 636 хил.лв. Реализирани са средства по Инвестиционната програма на дружеството на стойност 6 130 хил.лв., което е 53.2 % от планираните за годината инвестиции.

Основна дейност на БОБС е разработването, развитието и оперирането на национални платежни системи с цел осигуряване на възможността на участниците в тях да предоставят качествени, надеждни и разнообразни платежни услуги на своите клиенти.

В края на годината броят на участниците в системата БИСЕРА-6 е 29 с 315 банкови клона. Общият брой на междубанковите плащания за годината е 65 451 хил. бр., с 4 834 хил. бр. повече или 8.0 % ръст спрямо 2014 г. Средната стойност на един превод през 2015 г. е 1955.70 лв. (1966.80 през 2014г.).  

МБ плащания по години

В края на годината броят на участниците в системата БОРИКА е 28, от които 25 банки и 3 платежни институции. През 2015 г. в системата за картови плащания БОРИКА са извършени 171 811 хил. бр. трансакции и ръст спрямо 2014 г. от 9.7 %. Пренесените суми са на стойност  18 845 млн. лв. и ръст спрямо предходната година от 15.4 %.

През годината са извършени 77 008 хил. бр. трансакции от тип теглене на банкноти на АТМ  на обща сума 13 347 млн. лв., което е 5.5 % ръст спрямо предходната година. Плащанията на стоки и услуги на ПОС терминал са 54 557 хил. бр. на обща сума 3 504 млн.лв. и ръст от 17.4 % спрямо 2014 г.

Трансакции с банкови карти по години

И през 2015 г. тенденцията на увеличение на относителния дял на броя трансакции през ПОС спрямо дела на трансакциите през АТМ терминали се запазва. Средната стойност на едно теглене от АТМ е 173.3 лв., а средната стойност на транзакция от ПОС е 64.2 лв.

Приходите от трансакции през система БОРИКА за годината са в размер на 15 967 хил. лв. Сравнено с 2014 г. ръстът на приходите от система БОРИКА е 14.4 % и 105.3 % изпълнение на плана. Големият ръст на приходите от трансакции в система БОРИКА се дължи основно на големия ръст на трансакции с карти, издадени в чужбина и наши карти, на терминали в чужбина.

Резултатите показват, че въпреки негативната обстановка, „БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ“ АД отчита добри финансови резултати. Това се дължи на по – високия растеж на икономиката до средата на годината, който успява да неутрализира намаляващия ръст от последните месеци, както и на високата дисциплина по отношение на разходите.

През 2016 г. усилията на БОБС ще бъдат насочени основно към:

-        Изграждане на център за централизирано наблюдение на всички картови  трансакции в банковата система на страната;

-        Обновяване на технологичната платформа на система БОРИКА;

-     Стартиране на електронен портал за оспорени плащания; издаване на карти с логото на BCard и подготовка на терминалите за приемане на трансакции с BCard;

-        Проектиране и стартиране на СМР за изграждането на Центъра за данни в гр. Пловдив;

-        Внедряване на Интегрирана система за управление на стопанските процеси в дружеството;

-        Поддържане и непрекъснато усъвършенстване на информационната сигурност.
0700 199 10