Eлектронен подпис за софтуерен или информационен обект

Eлектронен подпис за софтуерен или информационен обект

С този специализиран вид подпис удостоверявате авторските права и защитавате срещу модифициране информационни обекти и софтуерни файлове (с данни, код, музика, графика, видео и др.)

Удостоверявате автентичността на обекта или файла и това, че вие сте негов създател/собственик.

Цена: 240 лв. с ДДС за една година.

Заявяване

 

  • Необходими документи
  • Приложения и ползи

Електронен подпис за софтуерен или информационен обект се издава на физическо или юридическо лице - Титуляр.

За да ви бъде издаден този вид подпис, са ви необходими:

  1. Документ за самоличност на Титуляря - оригинал и саморъчно подписано двустранно копие (прави се на място в офиса на БОРИКА АД).
  2. Договор за удостоверителни услуги. Подписва го Титулярят или упълномощеният от него представител при личното му явяване в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете се със съдържанието на договора предварително.
  3. Попълнена онлайн заявка за електронен подпис.
  4. Документ за самоличност на упълномощения представител на Титуляря (или на лицето, овластено да го представлява) - оригинал и двустранно копие - саморъчно подписано.
  5. Нотариално заверено пълномощно - в случай, че Титулярят упълномощи свой представител да го представлява за издаване и получаване на подписи. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".

Ако Титулярят е юридическо лице: 

  • Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  • Документ за самоличност на Упълномощения представител на Титуляря (или на лицето, овластено да го представлява) - оригинал и двустранно копие - саморъчно подписано;

Подписът се получава лично или от упълномощен представител в офис на БОРИКА АД, след заплащане на дължимата едногодишна такса.

0700 199 10