Какво е електронен подпис?

Квалифицираният електронен подпис е равностоен на саморъчен подпис. Каквото е саморъчният подпис на хартия, същото е квалифицирания електронен подпис върху електронен документ.
Какво е електронен подпис?

Юридическото значение на електронния подпис се регламентира от Закона за Електронния Документ и Електронния Подпис (ЗЕДЕП).

 • Сигурност
 • Същност
 • Автор и Титуляр
 • ДУУ
Сигурност

Електронните подписи B-Trust осигуряват високо ниво на сигурност, гарантирано по два начина:

 • чрез криптирането на самия подпис
 • чрез системата частен-публичен ключ

Когато подписвате документ, Вие го защитавате от промени. След като подпишете документ, всяка промяна прави подписа невалиден и получателят бива предупреден за това, че документът не е запазил оригиналното си съдържание. Невъзможно е друго лице да подпише документ с електронен подпис от Ваше име.

Частен и публичен ключ

Електронният подпис е уникална двойка цифрови ключове.

Първият ключ е частен и таен. Съчетава нещо, което имате, с нещо, което знаете. Той се генерира и съхранява върху смарт-карта (нещото, което имате). Достъп до картата и ключа в нея имате само Вие, собственикът на подписа, чрез ПИК-код (нещото, което знаете). Именно с частния ключ подписвате.

Другият ключ от двойката е публичен. Той е нужен, за да се разчете подписът, положен с частния ключ. Публичният ключ е достъпен в сайта на B-Trust за всеки издаден подпис, стига това да е разрешено от неговия притежател и може да бъде разгледан, и свален от всеки. Това дава възможност за разчитане на документите, подписани от съответния притежател на частния ключ. Ако се използва публичен ключ, различен от ключа от двойката, подписът не може да бъде разчетен.

 

Съхранение на КЕП

Авторът е длъжен да съхранява/пази частния ключ през цялото време на действие на сертификата по начин, който го предпазва срещу компрометиране, загуба, разкриване, модифициране и неоторизирано използване. От момента на създаването на двойката ключове, той е лично и единствено отговорен за тайната и целостта на частния ключ. Всяко ползване на частния ключ се приема като действие на неговия автор.

 

Ние, като ДУУ съветваме:

 • Съхранявайте своя КЕП по аналогичен начин на личните си документи;
 • Поставяйте смарт-карта и четеца в компютъра само в моментите в които го използвате;
 • Всяко оставяне на подписа включен в компютъра създава условие за злонамерено достигане до ПИН-а и злоумишлени действия с негативни последствия за Автора на подписа;
 • Уведомете ни за всяко съмнение за неправомерно използване на подписа;
 • ДУУ не съхранява и няма достъп до информация кой и къде използва подписа си.
 
0700 199 10