Професионален електронен подпис

С този вид електронен подпис представлявате юридическо лице (фирма) и подписвате електронни документи от негово име.

 
 

Цена без карта и четец:
50.40 лв. с ДДС за 1 година.
132.30 лв. с ДДС за 3 години.
Цената включва квалифициран електронен подпис и комплект смарт карта и USB четец.76.80 лв с ДДС за 1 година

158.70 лв с ДДС за 3 години

Заявяване
 
  • Необходими документи
  • Инсталиране

Издава се на физическо лице – Автор. Удостоверява неговата професионална обвързаност с юридическо лице (фирма, организация, свободна професия). Физическото лице е Автор, а юридическото лице - Титуляр на подписа.

Физическото лице – Автор може да бъде:

  • служител в организацията;
  • упълномощено лице - например счетоводител или консултант.

За издаването на професионален електронен подпис са ви необходими:

За фирмата (Титуляря):

  1. Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ, удостоверяващ правния статут на дружеството/организацията.
  2. Документ за самоличност на Упълномощения представител на Титуляря (или на лицето, овластено да го представлява) - оригинал и двустранно копие - саморъчно подписано;
  3. Нотариално заверено пълномощно - нужно е само, в случай че Титулярят желае да упълномощи представител, който да го представлява пред ДУУ за издаване и получаване на подписи. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".
  4. Договор за удостоверителни услуги. Подписва го Титулярят или упълномощеният от него представител при личното му явяване в наш офис. В секцията "Документи" можете да се запознаете със съдържанието на договора предварително.

За всяко лице (Автор), на което ще бъде издаден подпис:

  • Предназначение
  • Ползи

Професионалният подпис е предназначен за юридически лица: фирми и хора със свободна професияС професионален подпис не можете да представлявате себе си като физическо лице. За да представлявате себе си, ви е нужен персонален електронен подпис.

Електронният подпис изпълнява ролята на саморъчен подпис, с който подписвате документи и се идентифицирате онлайн.

За подробности, вижте Какво е електронен подпис?

С Квалифициран Електронен Подпис подписвате и подавате електронни документи през Интернет до административни служби и организации: НАП, НОИ, Агенция Митници, Агенция по вписванията и други; банкирате онлайн в системите за онлайн банкиране на повечето търговски банки в България.

Вижте Къде се използва електронен подпис?

0700 199 10