Сървърен електронен подпис

Сървърен електронен подпис

B-Trust удостоверението за сървър се издава на физическо или юридическо лице (Титуляр), което е отговорно за сървър или е негов собственик. Удостоверява цифрово идентичността на този Сървър и гарантира високо ниво на съответствие между нея (Domain Name/URL) и публичния ключ, удостоверен чрез издаденото удостоверение.

Удостоверението може да се заяви и получи само лично от Титуляра или негов упълномощен представител, след представяне на доказателствени документи за самоличността на Титуляра и Администратора на сървъра, правоотношенията помежду им, правния статус на Титуляра, и за принадлежността (контрола) на Сървъра от Титуляра.

Удостоверението може да се използва за сървърни приложения, изискващи най-високо ниво на информационна сигурност, такива като онлайн търговски транзакции при електронна търговия, финансови транзакции, е-банкиране, защитен Web-достъп до конфиденциална информация, екстранет/интрaнет и др.

Заявяване

 

  • Издаване
  • Web-печат
  • Приложения
  • Удостоверение за домейн от сървъри

1.Титулярът/Администраторът попълва on-line искане за издаване на удостоверение за сървър, в зависимост от статуса на Титуляра - физическо или юридическо лице.

 

2. Титулярът или негов упълномощен представител лично представя в офис на Доставчика следните документи:

 

Ако Титулярът на сървъра е физическо лице, представя документ за самоличност – оригинал и двустранно копие - саморъчно подписано.

 

Ако Титулярът е юридическото лице - документи, доказващи правния му статут на Титуляр на сървъра:

Удостоверение за вписване в Търговския регистър или друг документ удостоверяващ правния статус на Титуляря;

• Нотариално заверено пълномощно - в случай,че Титулярът упълномощи свой представител да го представлява пред Доставчика за издаване и получаване на удостоверението. Образец на пълномощно може да намерите в секцията "Документи".

• Доказателство за регистрирано домейн име и право за ползването му (копие на договор и/или фактура с подпис „Вярно с оригинала”, дата и печат).

Документи за Администратора на сървъра

• Документ за самоличност – оригинал и двустранно копие - саморъчно подписано;

• Документ, доказващ правоотношение между Титуляра и Администратора (копие на трудов договор, граждански договор, пълномощно и др. с дата и печат).

 

3. Договор за удостоверителни услуги - подписва се от клиента при личното му явяване в офис на Доставчика. В секцията "Документи" можете да се запознаете се със съдържанието на договора предварително.


4. На страницата Цени можете да се запознаете с условията за издаване на удостоверения за сървър в зависимост от срока им на валидност.

0700 199 10