Прекратени и спрени подписи

Списъци с временно спрени и прекратени електронни подписи

Тук не се включват подписите, които са с изтекъл срок на действие и които не са прекратени.

Всеки списък съдържа серийните номера на прекратените и временно спрени електронни подписи, дата на прекратяването им и причина.

Видове списъци

Базови (RootCA) - три списъка, по един от всеки от трите базови удостоверяващи органи.

Оперативни (OperCA) - пет списъка, по един от всеки от петте оперативни удостоверяващи органи. Отнасят се за удостоверения, издадени на клиенти.

Срок на действие и актуализиране на списъците

Списъците имат фиксиран срок на валидност. Обновяват се периодично и при възникване на промяна в тях.

Базови удостоверяващи органи:

  • срок: една година.
  • актуализиране: една година.

Оперативните удостоверяващи органи

  • срок: един месец
  • актуализиране: на 3 часа или при възникване на промяна в списъка.

 

Списъци на прекратени и спрени Базови удостоверения 
B-Trust Root Qualified CA
B-Trust Root Advanced CA
Root CA

 

Списъци на прекратени и спрени Оперативни удостоверения 
B-Trust Operational Qualified CA
B-Trust Operational Advanced CA
Operational CA QES
Operational CA AES
0700 199 10