Удостоверяване на време

Удостоверението за време (TimeStamp) е електронна квитанция, която удостоверява съдържанието на електронен документ към даден момент. Квитанциите могат да се използват за отчитане на извършена работа към даден момент, за доказване на авторство към определена дата и други.

B-Trust издава удостоверения за време и прави безплатна проверки на времеви удостоверения.

 

B-Trust TimeStamp клиент с графичен интерфейс - Изтегли (zip).

Инструкция за работа с B-Trust TimeStamp клиент - Изтегли (pdf).


Сложете времеви печат на ваш документ

Изберете файл-заявка за удостоверяване на време (*.tsq)

(не е избран файл)

Проверете валидността на времеви печат

  • По сериен номер
  • Изберете файл-oтговор (*.tsr)
Въведете номер от Time Stamp Response в десетичен или шестнадесетичен формат. (Номер може да намерите в квитанцията за валидност на електронно подписан документ.)
Проверка

Изберете файл-отговор за удостоверяване на време (*.tsr)

0700 199 10